* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
22-6-2024

🎁 Đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 : 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝐎𝐩𝐞𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐚̣𝐭 𝐥𝐯 𝟗𝟗
🔸𝐓𝐨𝐩 𝟏: 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̂𝐮 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 + 𝟐𝟎𝟎𝐤 Đ𝐌𝐏
🔸𝐓𝐨𝐩 𝟐: 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 + 𝟏𝟎𝟎𝐤 Đ𝐌𝐏
🔸𝐓𝐨𝐩 3: Đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐮 + 𝟏𝟎𝟎𝐤 𝐃𝐌𝐏
🔸𝐓𝐨𝐩 4: 𝐏𝐞𝐭 𝐛𝐨𝐬𝐬 𝐕𝐈𝐏 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 + 𝟏𝟎𝟎𝐤 Đ𝐌𝐏
🔸𝐓𝐨𝐩 𝟓 – 𝟏𝟎: 𝟏𝟎𝟎𝐤 𝐃𝐌𝐏Tin tức khác

* Thiên Long Thiên Mệnh (cc) - Open 14h chiều T7 22/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
22-6-2024
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
22-6-2024
* Sự kiện đua top thẻ Tài Phú
------------------------------------
22-10-2022